معرفی هنر توبافی در خراشاد

خراسان جنوبی منطقه ای تاریخی است که صنایع دستی بسیاری در آن تولید می شود.

خراسان جنوبی سرزمین بافت های طبیعی و فضاهای روستایی متفاوت است و بر اساس امکانات موجود در آن هنرهای متناسب با زیستگاه بوجود آمده است . هنرمندان این سرزمین از مواد طبیعی بهره می گیرند و حاصل هنرشان دست بافت های زیبایی است که چشم هر بیننده ای را به خود جلب می کند.

en6385

ادامه مطلب